Согратлинские фамилии
(из книги ГI.ГIабашилова "Согратлинский говор",2007), здесь в истинном значении этого слова, что означает род, или родственники по отцу,причем это не всегда паспортная фамилия. Например, моя фамилия Гусейнов, хотя отношусь я к роду Бечедал.
1. АбихIасанлял
2. Абукилял
3. АбдурихIимилял
4. Атрачал
5. Агъалал
6. АдухIилял
7. Айгумилял
8. АнхIалал
9. АхIдуханлял
10. Амилял
11. Апандилял
12. АмилягIилял
13. Аязилял
14. АхIматIилял
15. АхIмасулал
16. АлукIилял
17. Ашахинлял
18. БагIарсулал
19. БагIачал
20. Бодонсулал
21. БогIосулал
22. Бечедал
23. Бахьулал
24. БегIелял
25. БахIричилял
26. Баркусулал
27. Багьилял
28. Багъдасулал
29. Бурумилял
30. Багъинлял
31. Бакумажидилял
32. БахтIанлял
33. БалъкIулял
34. Бевилял
35. Буттайилял
36. Вицал
37. Вагьабилял
38. ВагьабилгIилял
39. Ваччал
40. ВалихIилял
41. Варисилял
42. Валилял
43. Вагьабсулал
44. Гермесал
45. Гуккал
46. Габалал
47. Гвергилял
48. ГьарагIсулал
49. ГIабдухIалимилял
50. ГIалистанлял
51. ГIусбанлял
52. ГIисалгIилял
53. ГIисахIисулал
54. ГIашулмусалял
55. ГIенкъал
56. ГIассомусалял
57. ГIабдусаламилял
58. ГIабдулхIисулал
59. ГIаппасилял
60. ГIабдукаримилял
61. ГIалигIумалял
62. ГIабдужилял
63. ГIабдукъадилял
64. ГIуцIал
65. ГIутIал
66. ГIарабилял
67. ГIабашилял
68. ГIвечIилял
69. ГIашикъал
70. ГIинчилял
71. ГIагарал
72. ГIабдусулал
73. ГIарчIамал
74. ГIисалгIабдулагьилял
75. ГIумархIисулал
76. ГIабдулгIумалял
77. ГIубайтилял
78. ГIабдухаликъилял
79. ГIалибегилял
80. ГIабдурзакъилял
81. ГIашалал
82. ГIалувилял
83. Гъандасулал
84. ГъазагIилял
85. Гъусулал
86. Гъулилял
87. ГъазалхIисулал
88. ГъазахIтилял
89. Гъазичилял
90. ГъазимахIансулал
91. ГъазилгIилял
92. Дихьал
93. Доногъонолал
94. Дагансулал
95. Дабагъилял
96. Дабадинлял
97. Дарбишилял
98. Дугъричилял
99. Дибирсулал
100. ДавдихIисулал
101. Давудилял
102. Жонохинлял
103. Закал
104. Закилял
105. Загьросулал
106. Зевеханлял
107. Итарал
108. Инусилял
109. Имагъазалял
110. Ицумилял
111. Идрисилял
112. Ибалал
113. Ирбансулал
114. ИрбагьинхIисулал
115. Квесулал
116. Кирцал
117. КIалтIущал
118. КIиччал
119. КIогьосогIилял
120. КIартал
121. Кьихьилял
122. Къебедилял
123. Къандасулал
124. Къушал
125. Къасумилял
126. КъурахIилгIилял
127. КъабахIал
128. КъукIарал
129. Къандайилял
130. КъандайилгIилял
131. Къакъуби
132. КъурбанлягIумалял
133. Къубачилял
134. Къурбанлял
135. КъурахIилял
136. КъурбансогIилял
137. Лекъасулал
138. Маххусулал
139. Миргилял
140. МахIачал
141. МухIучал
142. МагIангалал
143. Муртилял
144. Магъущал
145. МахIатIилял
146. МохIокIилял
147. Мирхал
148. Магьдилял
149. Маркъулал
150. МахIадилял
151. Мелесулал
152. МусалмахIанлягIилял
153. МахIмулял
154. МусасогIилял
155. МирзасогIилял
156. МуцалхIисусал
157. Мадинсулал
158. Мирзалал
159. Мадрас ХIамзатилял
160. Му'минтилял
161. НаибгIилял
162. Нурчилял
163. НухIулал
164. Нурдинлял
165. Назарилял
166. Омочал
167. Охолал
168. Онкочал
169. Оцал
170. ПатахIилял
171. ПатагIилял
172. ПатихIилял
173. ПарчахIилял
174. Пакачилял
175. Пирсулал
176. Ризалал
177. РайхIантилял
178. Ражабилял
179. СагIитилял
180. Сурхайилял
181. СагIадулал
182. Сайпулагьилял
183. Сайидилял
184. Сагисулал
185. СулемхIисулал
186. Сулемилял
187. Теркал
188. Таваккилял
189. Тажудинлял
190. ТIинхIилял
191. ТIолболал
192. ТIурмилял
193. ТIинсулал
194. Урметал
195. Уллал
196. Урдашилял
197. Хварал
198. Хазамал
199. Ханжарал
200. Хатулял
201. Хачаибрагьинлял
202. Хербехьал
203. Хуршилял
204. Хансулал
205. Харцал
206. Халилял
207. Хачасулал
208. Хизрилял
209. Халамусалал
210. Хурелал
211. ХIалакъал
212. ХIамзатхIисулал
213. ХIажилгIилял
214. ХIажиисупилял
215. ХIатIулал
216. ХIодосулал
217. ХIоржасулал
218. ХIакимилял
219. ХIамусалал
220. ХIажибулал
221. ХIакучал
222. ХIажукIал
223. ХIамзалал
224. ХIабилял
225. ХIажилхIисулал
226. ХIасансулал
227. Хьиндалал
228. ЦIекIал
229. ЦIогьорал
230. ЦIирхарал
231. ЦIихIилял
232. Чабухал
233. Чусулал
234. Чуралал
235. Чергесал
236. Чумулял
237. Чинтисулал
238. Чехьал
239. Чинтирилял
240. Чилилял
241. ЧIимчIилял
242. ЧIегIерал
243. ЧIангIилял
244. ШагIмалял
245. ШугIабилял
246. Шокъал
247. Шехилял
248. Шанхусулал
249. ШехилгIилял
250. ШехгIилял
251. Шамасулал
252. ШехилгIумалял
253. ЭхIал
254. ЯхIялал
255. ЯхIиялал
256. Ягъанлял
257. Якъубилял
258. Якундилял
259. ЯкъубилгIилялHUSsoft 2007